Vertrouwens contactpersoon

De vereniging vindt het van belang dat iedereen van zijn/haar sportactiviteiten kan genieten. Een actieve en sportieve vereniging waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht iemands sportieve capaciteiten of achtergrond.

Lees ook de gedragsregels die binnen DTH gelden.

De vertrouwenspersoon binnen de vereniging is in aangesteld door het dagelijks bestuur en een persoon aan wie men vertrouwelijke en persoonlijke zaken kwijt kan. Ze heeft als doel het behartigen van de belangen en het ondersteunen van haar leden. De vereniging wil op deze manier ertoe bijdragen dat in binnen de vereniging serieus wordt omgegaan met het voorkomen van pesten, discriminatie, sociale veiligheid, geweld, seksuele intimidatie en/of andere ongewenste gedragsvormen.

Duikteam Heel (DTH) en NOB verzoekt haar actieve vrijwilligers en instructeurs om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Hiermee wordt nagegaan of iemands gedrag uit het verleden geen bezwaar oplevert voor het opleiden of trainen van (minderjarige) duikers.

Elk lid (of de ouders van) van Duikteam Heel kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon als men over integriteitsschendingen of vermoedens daaromtrent wil spreken. Het gaat daarbij te allen tijde om een vertrouwelijk contact. De vertrouwenspersoon valt onder directe verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. De rapportage van de vertrouwenspersoon wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon binnen de vereniging is Lilian Vlassak. [Mailen kan naar lilian apenstaartje vlassak.net]